Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Brugervilkår

Dato: 24. maj 2018

 1. BRUGERVILKÅR VEDRØRENDE lagerbutik.eu

Lagerbutik.eu udbydes af virksomheden Sydthy Mørtelværk.

Du bør læse disse vilkår igennem, før du opretter dig som bruger hos Lagerbutik. Vilkårene regulerer forholdet mellem dig som bruger og os som udbydere af Lagerbutik.

Har du spørgsmål til brugervilkårene er du velkommen til at kontakte os på info@stmv.dk.

 1. SÆRLIGT VEDRØRENDE BRUGEN AF lagerbutik.

Informationer og råd fra Lagerbutik kan ikke erstatte professionel rådgivning og må ikke benyttes som byge diagnose eller som erstatning for byge diagnose og vejledning. Har du Bygemæssige spørgsmål, eller er du i tvivl om din byge tilstand, bør du kontakte din sagkyndig med henblik på at få afklaret spørgsmål, før du gør brug af Lagerbutiks tjenester.

 1. OPRETTELSE SOM BRUGER OG BENYTTELSE AF lagerbutik

Du skal være fyldt 18 år for at oprette dig som bruger og benytte Lagerbutik.

Når du opretter dig som bruger, skal du udfylde de oplysninger, der er angivet som obligatoriske. Du skal identificere dig som bruger med dit rigtige navn og en gyldig e-mailadresse. Navn og e-mailadresse kan kun ses af Sydthy Mørtelværk og vises ikke til andre brugere.

Du har pligt til løbende at opdatere dine brugerinformationer, så de til enhver tid er korrekte. Sydthy Mørtelværk kan til enhver tid kræve, at du identificerer dig overfor lagerbutik, så Sydthy Mørtelværk kan bekræfte dine brugerinformationer, og Sydthy Mørtelværk kan helt eller delvist suspendere adgangen til lagerbutik, indtil du har identificeret dig. Sydthy Mørtelværk er berettiget til at sende alle meddelelser m.v. pr. e-mail til den af brugeren oplyste e-mailadresse.

På lagerbutik kan man tilmelde sig vores brugergrupper, hvor man har kontakt med andre brugere og kan deltage i debatten. lagerbutik ønsker, at der holdes en god tone i brugergrupperne. Det betyder blandt andet, at lagerbutik ikke accepterer, at brugergrupperne anvendes til følgende:

– injurier, grove personangreb, chikane, mobning eller trusler overfor andre brugere, personer eller virksomheder,

– racistiske eller pornografiske indlæg eller materiale,

– indlæg, grupper eller materiale, der fremmer eller er egnet til at fremme udvikling, manglende behandling eller forværrelse af spiseforstyrrelser (eksempelvis anoreksi, bulimi eller ortoreksi)

– deling eller opfordring til deling af materiale, der er beskyttet af ophavsret eller andre rettigheder uden rettighedshaverens tilladelse,

– markedsføring, reklame og salg af varer eller tjenesteydelser i erhvervsmæssigt øjemed,

– markedsføring og salg af egne varer

– indlæg eller materiale, der i øvrigt er i strid med dansk ret

lagerbutik kan fastsætte yderligere retningslinjer for enkelte grupper eller kan tillade, at en gruppeadministrator fastsætter sådanne retningslinjer. Gruppeadministratoren kan aldrig via egne retningslinjer tilsidesætte de gældende retningslinjer nævnt i disse vilkår. Køb og salg til private må kun ske i webshop.

 1. PRISER OG BETALING

De til enhver tid gældende priser for de forskellige perioder, man kan tilmelde sig som bruger hos lagerbutik, fremgår af den pågældende tjenestes prisinformationsside. Alle priser på lagerbutik er exklusiv. moms.

Betaling sker forud ved bankoverførsel eller via mobilepay til 20334.

 1. FORTRYDELSESRET

Du kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalelovens § 17.

Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, d.v.s. det tidspunkt, hvor du opretter dig som bruger.

Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Disse oplysninger findes i disse vilkår og i den ordrebekræftelse, du modtager. Du modtager også disse oplysninger på e-mail.

Hvis du f.eks. afgiver din bestilling mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette lagerbutik om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt, f.eks. pr. brev eller e-mail, skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til:

info@stmv.dk

eller på post til:

Sydthy Mørtelværk
Oddesundvej 294

7760 Hurup Thy

For at lette administrationen bedes du samtidig oplyse dit fulde navn og brugernavn.

 1. REKLAMATION OG SUPPORT

Opleves der problemer med funktionerne på lagerbutik, kan henvendelse ske til info@stmv.dk.dk.

 1. OPSIGELSE

Du kan til enhver tid ophøre med at være bruger af lagerbutik.

Opsigelsen skal ske ved at sende e-mail til info@stmv.dk med dit brugernavn.

Sydthy Mørtelværk er berettiget til at opsige/ slette dig som bruger uden varsel.

 1. MISLIGHOLDELSE

Sydthy Mørtelværk er berettiget til helt eller delvist at suspendere eller bortviser brugere, der misbruger adgangen til lagerbutik, tilsidesætter retningslinjerne for debat og brugergrupper, udviser en adfærd, som ikke hører til på lagerbutik eller på anden måde handler i strid med disse vilkår. Sydthy Mørtelværk kan desuden slette eller blokere grupper eller indlæg, der er i strid med de nævnte regler.

Konsekvensen af en bortvisning er, at brugeren øjeblikkeligt bliver udelukket fra tjenesten, og brugerens adgang ophæves. Sydthy Mørtelværk.

 1. ANSVAR

Nedenstående gælder medmindre andet følger af ufravigelige regler i dansk ret.

lagerbutik indeholder adskillige links til andre hjemmesider, herunder links til diverse annoncører på lagerbutik. Sydthy Mørtelværk indestår ikke for kvaliteten og indholdet af det materiale, der findes på disse hjemmesider, ligesom Sydthy Mørtelværk ikke indestår for forholdene omkring de private eller juridiske personer, hvortil der linkes.

På lagerbutik kan man tilmelde sig vores brugergrupper, hvor man har kontakt med andre brugere. lagerbutik overvåger eller modererer ikke disse brugergrupper, men har som led i administrationen af lagerbutik adgang til alle brugergrupper. Sydthy Mørtelværk påtager sig ikke nogen former for ansvar for materiale, informationer, kommunikation eller handler formidlet mellem brugerne. Ulovlig eller skadevoldende aktivitet eller information offentliggjort af brugere på lagerbutik vil blive blokeret eller fjernet, så snart det kommer til vores kendskab.

Sydthy Mørtelværk, herunder selskabets ansatte, kan hverken direkte eller indirekte gøres ansvarlige for konsekvenser foranlediget af brugen af lagerbutik, herunder skader og tab som følge af downloadene af materiale, åbning af programmer m.v.

Sydthy Mørtelværk kan endvidere ikke gøres ansvarlige for hverken fysiske eller psykiske skader, m.v., ligesom direkte og indirekte tab i øvrigt er Sydthy Mørtelværk uvedkommende.

Uanset hvad kan Sydthy Mørtelværk aldrig blive ansvarlig for et større beløb, end det den pågældende bruger har betalt for.

 1. RETTIGHEDER

Alle rettigheder til de tjenester der udbydes af lagerbutik, herunder design, indhold og delelementer som eksempelvis layout, tekst, grafik, fotografier og billeder tilhører virksomheden Sydthy Mørtelværk og må ikke uden Sydthy Mørtelværk ‘ konkrete forudgående skriftlige samtykke kopieres, vises eller distribueres til tredjemand.

Hvis du uploader materiale til lagerbutik eller indsætter links til materiale (eksempelvis tekst, billeder, lyd eller video), skal du sikre dig, at du har ret til at bruge materialet og gøre det tilgængeligt på lagerbutik. Brugeren indestår for, at brugeren har de fornødne rettigheder, og brugeren skal friholde lagerbutik for ethvert krav som følge af, at materiale, som brugeren har lagt ind på lagerbutik, krænker andres rettigheder.

 1. PERSONOPLYSNINGER OG DATASIKKERHED

Sydthy Mørtelværk behandler alene dine personoplysninger i det omfang, det fremgår af vores Persondatapolitik.

Sydthy Mørtelværk har tavshedspligt om alle informationer, Sydthy Mørtelværk måtte komme i besiddelse af, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller hvor Sydthy Mørtelværk har fået informationen fra en tredjepart udenfor fortrolighed, eller hvor Sydthy Mørtelværk er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol.

Sydthy Mørtelværk har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i lagerbutiks systemer hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

Dataansvarlig for lagerbutik er Sydthy Mørtelværk, oddesundvej 294,7760 Hurup THY CVR-nr. 30065018, telefon 96 88 55 33, e-mail: info@stmv.dk.

Alle spørgsmål vedrørende datasikkerhed og behandling af personoplysninger i forbindelse med lagerbutik skal ske via ovennævnte kontaktinfo.

 1. LOVVALG OG VÆRNETING

Aftaler indgået vedrørende lagerbutik indgås på dansk og er undergivet dansk ret.

Enhver tvist vedrørende disse vilkår skal afgøres ved de danske domstole med retten i Danmark som første instans.

 1. ÆNDRING AF VILKÅRENE

Sydthy Mørtelværk forbeholder sig ret til at ændre i brugervilkårene.

De ændrede vilkår kommunikeres til brugerne ved udsendelse på e-mail og/eller ved visning, når brugeren næste gang logger ind.

De nye/ændrede betingelser vilkår træder i kraft for brugeren på det første af følgende tidspunkter:

 1. a) det tidspunkt, hvor brugeren aktivt accepterer de nye/ændrede betingelser,
 2. b) 30 dage efter det første login, hvor brugeren præsenteres for de nye/ændrede betingelser, eller
 3. c) 30 dage efter, at de nye/ændrede betingelser er sendt på e-mail til den e-mailadresse, brugeren har registreret hos lagerbutik.

Sydthy Mørtelværk kan dog i alle tilfælde fastsætte en senere dato for ikrafttræden end de ovennævnte tidspunkter.

Såfremt du ikke ønsker at være bundet af sådanne nye/ændrede betingelser, skal du give besked til lagerbutik herom. I så fald opsiges du som bruger med virkning fra det tidspunkt, hvor de nye/ændrede betingelser ellers ville træde i kraft, jf. ovenfor. Det betyder, at din adgang til lagerbutik ophører på dette tidspunkt.

Afslutningsvis vil vi ønske vores brugere god fornøjelse med lagerbutik.

Og husk altid at bruge jeres sunde fornuft, når det drejer sig om information!